REGULAMIN

Konkursu na Facebooku
Pod tytułem
Fura Jak Nowa Funky Witch Edition

 

§1. Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu „Fura Jak Nowa Funky Witch Edition” jest firma SONAX SERVICE WROCŁAW Bartosz Ostrowski z siedzibą przy ul. Krakowska 141-155 50-428 Wrocław NIP 8951331427
2. Firmami partnerskimi konkursu są
– Clair Paweł Witkowski,
– Arek Kaźmierczak jako osoba prywatna,
– Mabu Trade Mateusz Blicharz

 

§2. Zasady konkursu

 

1. Konkurs odbywa się na profilu akcji Furajaknowa w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/Furajaknowa

2. Konkurs trwa od momentu umieszczenia postu o konkursie na profilu Furajaknowa na Facebooku w dniu 27.02.2023 do dnia 09.07.2023

3. Konkurs polega na wysłaniu w prywatnej wiadomości na profil Furajaknowa w serwisie Facebook zdjęć posiadanego samochodu (4 z każdego rogu auta, 1 zdjęcie wnętrza oraz 1 zdjęcie komory silnika), który wymaga renowacji oraz krótkiego pisemnego uzasadnienia dlaczego Organizator ma przeprowadzić renowację tego konkretnie auta. Wymagane również jest polubienie i publiczne udostępnienie posta z dnia 27.02.2023, polubienie profilu Furajaknowa. Dodatkowo należy udostępnić post z profilu Furajaknowa w którym zostanie opublikowane przesłane zgłoszenie.

4. Ogłoszenie wstępnych wyników nastąpi w piątek 09.06.2023 do godziny 24.00, kiedy ogłosimy wybrane maksymalnie 20 aut kwalifikujących się do nagrody głównej.
– w okresie od 10 do 24 czerwca przeprowadzimy głosowanie na profilu Fura Jak Nowa, które wyłoni zwycięzcę na podstawie liczby komentarzy do danego zgłoszenia argumentujących dlaczego dane auto ma wygrać.
– ogłoszenie końcowych wyników nastąpi w dniu 01.07.2023 kiedy ogłosimy zwycięzcę.
– prace nad autem będą prowadzone w dniach 8 i 9 lipca 2023 we wskazanym przez organizatora miejscu.

5. Zwycięzca konkursu na własny koszt dostarczy wybrane auto pod wskazany adres oraz na własny koszt je odbierze. Zwycięzca we własnym zakresie zapewni sobie nocleg z 8 na 9 lipca 2023.

6. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby, które są użytkownikami portalu Facebook i wezmą udział konkursie, z wyłączeniem rodzin, bliskich w stosunku do osób biorących udział w projekcie, ich rodzin oraz znajomych spośród firm podanych w paragrafie 1 .

7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

8. Organizatorzy nagrodzą 1 osobę. Decyzja ta jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

9. Nagrodę w konkursie stanowi renowacja wybranego pojazdu, która uwzględnia odnowienie karoserii oraz wnętrza, a dokładniej :
– wieloetapowe mycie detailingowe
– mycie komory silnika
– polerowanie lakieru
– pranie tapicerki materiałowej
– gruntowne czyszczenie i konserwacja tapicerki skórzanej
– aplikacja wosku stworzonego specjalnie na tą okazję do Twojego auta, a który dostaniesz w prezencie przy odbiorze auta !!

10. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Sonax Service Wrocław Bartosz Ostrowski
.
11. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

§3. Prawa i obowiązki Uczestników

 

1. Obowiązkiem Uczestnika konkursu jest przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w konkursie, w sytuacji naruszenia postanowień Regulaminu lub innych norm ogólnych, takich jak zachowanie niezgodne z obowiązującym prawem, normami współżycia społecznego i moralnymi, społecznie nieakceptowanymi oraz naruszającymi zasady netykiety.

2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

§4. Prawa i obowiązki Organizatora

 

1. W konkursie nie mogą uczestniczyć́ pracownicy firm, które postrzegane są jako Organizatorzy.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają̨ postanowienia niniejszego Regulaminu. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna.

3. Organizator jest zobowiązany do pokrycia kosztów, które są niezbędne do zrealizowania nagrody.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

1. W przypadku wątpliwości Uczestnik powinien zwrócić się̨ do Organizatora o wyjaśnienie postanowień regulaminu. Zgłoszeń można dokonywać pod adresem info@furajaktanowa.pl

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać na adres e-mail
info@sonax-service.wroclaw.pl Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty ich przesłania.

3.Organizator jest administratorem danych osobowych – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) Uczestników Konkursu. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji) przetwarzane są wyłącznie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania Nagrody. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

4. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska, jego wizerunku oraz wizerunku auta przed i po odnowie, w poście ogłaszającym wstępnego laureata konkursu na wstępnym etapie oraz końcowym, kiedy ogłosimy zwycięzcę.

5. Pełny tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na podstronie www.ostrowskidetailing.pl